POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W KOŁOBRZEGU

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspie­ranie ich rodzin.

Cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 • placówki stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
 • grupy wsparcia,
 • Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności...
 • Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaga­nego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
 • Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
 • Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowied­niego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
 • Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imie­niu, mię­dzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie,asystowa­nie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
 • Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warun­­ków decydowania w swoich sprawach zarówno w ro­dzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opie­kunów osób upośledzonych umysłowo.
 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich po­trzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, miesz­kalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w in­tegracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
  • grup samopomocowych,
  • usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
  • informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
 • Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.
 • Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w cha­rakterze wolontariuszy oraz two­rzenie warunków dla ich działalności.
 • Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolic­kim i innymi związkami wyzna­nio­wymi, a także placówkami i oso­bami fizycz­nymi dla realizacji celów statutowych wymienio­nych w rozdz. II artykuł 4.
 • Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowa­dzeniu a także przycz­nianie się do stosowania wyników badań w prak­tyce.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyza­torskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagra­nicz­­nymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
 • Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 • Inną działalność korzystną dla realizacji celów statu­towych Stowarzyszenia.

Telefon: +48 94 35 253 88
Dane adresowe:  ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg