Ośrodek Wczesnej Interwencji powstał 1 lutego 1998 roku przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu.
 

Jest jedyną tego typu placówką w powiecie i w okolicy. Podstawowym zadaniem i specjalizacją ośrodka jest wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju i rehabilitacja dzieci. Jest również stałym punktem zorganizowanej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym zabezpieczającym całokształt leczenia i jego ciągłość.
 

Ośrodek poprzez różne formy wspomagania rozwoju pozwala osiągnąć dzieciom jak największą samodzielność. Umożliwia również odkrywanie poczucia własnej wartości i akceptację siebie, co jest podstawą do kształtowania się prawidłowej osobowości. Rodzicom daje wsparcie w prowadzeniu racjonalnej stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka, daje również możliwość do wzajemnego przekazywania sobie doświadczeń i poruszania wielu nurtujących problemów, co stanowi ważny czynnik psychoterapeutyczny.
 

Najważniejszym celem ośrodka jest zapewnienie wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy dziecku oraz ustalenie indywidualnego programu działania. Wsparcie udzielane jest poprzez:

 • porady rehabilitacyjne - prowadzone w formie zajęć indywidualnych i dostosowane do możliwości psychofizycznych dziecka (stosowane metody: Vojty, Petö, Bobath, W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, Ch. Knilla, elementy metody Domana)
   
 • porady logopedyczne - prowadzone w formie zajęć indywidualnych. Ich celem jest umożliwienie dziecku zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem
  i korekta wad wymowy
   
 • porady psychologiczne - prowadzone jako rehabilitacja indywidualna celem lepszego wspomagania i wyrównywania deficytów w rozwoju psychoruchowym dziecka. Psycholog prowadzi obserwację psychologiczną dzieci i rodziców, ustala indywidualne metody pracy w zależności od potrzeb dziecka
   
 • terapia zajęciowa - prowadzona w formie zajęć indywidualnych celem wyrównania różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju dziecka. Terapeuta stymuluje i usprawnia rozwój funkcji psychomotorycznych, wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach
   

Beneficjentami są dzieci w wieku 0-7 lat z zaburzeniami wieku rozwojowego, dzieci w wieku 0 - 15 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz 0-18 r.ż z zaburzeniami mowy.
 

Ośrodek Wczesnej Interwencji funkcjonuje 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 15:00. Specjaliści pełnią również 3 razy w tygodniu dyżury w godzinach popołudniowych.

W ramach dodatkowej oferty realizujemy projekt finansowany przez PFRON -"Kurs na samodzielność"

Telefon: +48 94 35 253 88
Dane adresowe:  ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg