Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg

Jest jednostką organizacyjną Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Kołobrzegu i powstał w 1992 roku. Obecnie uczestnikami WTZ jest 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • przepisów rozporządzenia MGPIPS z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz przez lokalny samorząd.

Celem Warsztatu jest stwarzanie osobom z niepełnosprawnością intelektualną niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania:

 • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
 • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy

Zakres rehabilitacji w WTZ:

 • Rehabilitacja zawodowa - obejmuje
  • zajęcia prowadzone w 14 profilowanych pracowniach
  • praktyki zawodowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej
    
 • Rehabilitacja społeczna - obejmuje
  • treningi umiejętności społecznych
  • trening ekonomiczny
  • trening kulinarny
  • uczestnictwo w imprezach integracyjnych
  • uczestnictwo w zawodach sportowych
  • uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych
  • uczestnictwo w wycieczkach, obozach, wyjazdach do kina, teatru
    
 • Rehabilitacja ruchowa - obejmuje
  • ćwiczenia indywidualne z rehabilitantem
  • gimnastykę zbiorową
  • hipoterapię
  • zajęcia na sali gimnastycznej - siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka
  • zajęcia na basenie
    
 • Terapia psychoedukacyjna - prowadzona przez psychologa

W celu tworzenia w domach rodzinnych uczestników warunków sprzyjających wykorzystaniu umiejętności zdobytych w toku terapii i rehabilitacji Warsztat współpracuje z rodzicami i opiekunami uczestników.

Telefon: +48 94 35 253 88
Dane adresowe:  ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg